Kontrola czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym jest możliwa, mimo że syndyk, przy wykonywaniu swoich obowiązków zasadniczo nie podlega ani upadłemu, ani wierzycielom. Jednak na podstawie przepisów prawa upadłościowego, może on odpowiadać za swoje działania, czy pełnienie obowiązków w sposób nienależyty. Taki nadzór nad syndykiem sprawuje sędzia-komisarz.

Syndyk masy upadłości jest organem postępowania upadłościowego, który przejmuje zarząd nad całym majątkiem upadłego (wchodzącym w skład masy upadłości) i przystępuje do jego likwidacji. To z nim dłużnik ma najwięcej do czynienia. Dlatego bardzo istotne jest, by rozsądnie zarządzał Twoim majątkiem i pomógł Ci jak najszybciej spłacić zobowiązania.

Zatem, jeśli zachodzi taka potrzeba, sprawdzam rzetelność postępowania syndyka w Twojej sprawie i, w razie potrzeby, podejmuję odpowiednie kroki.