FAQ: pytania i odpowiedzi

FAQS

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat upadłości konsumenckiej. Zebrałem tu odpowiedzi na najważniejsze pytania, które zadają mi Czytelnicy.

A po szczegółową wiedzę zaglądaj na mój blog o upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to proces mający na celu redukcję lub całkowite umorzenie długów osoby fizycznej, uznanej przez sąd za niewypłacalną. Jeśli zastanawiasz się, co daje upadłość konsumencka, musisz wiedzieć, że jej efektem jest oddłużenie, nawet jeśli w całości miałoby to odbywać się kosztem wierzycieli.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest wyłącznie w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności konsumenckiej. Osoby posiadające firmę, muszą zgłosić wniosek o upadłość przedsiębiorcy.

Ewentualnie przedsiębiorca przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką musi zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką nie można bowiem posiadać statusu przedsiębiorcy.
Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona jedynie w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli nieposiadającej statusu przedsiębiorcy.

Ponadto na dzień składania wniosku trzeba być osobą niewypłacalną, czyli należy posiadać zadłużenie w wysokości przekraczającej możliwość jego spłaty.
W tym celu należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Składany jest on za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przy czym samo ogłoszenie upadłości nie gwarantuje jeszcze oddłużenia. Jest to jedynie wstęp do postępowania upadłościowego, po przeprowadzeniu którego sąd dopiero decyduje o oddłużeniu i jego warunkach. Warunkiem oddłużenia może być wykonanie ustalonego przez sąd planu spłaty wierzycieli.
Odpowiedź na pytanie, jak sporządzić wniosek o upadłość konsumencką, nie jest prosta. Dlaczego? Ponieważ treść wniosku o upadłość zawsze zależy od indywidualnej sytuacji osoby go składającej.

Dotyczy to zwłaszcza treści uzasadnienia, w którym należy przedstawić okoliczności powstania stanu niewypłacalności. Poza tym wskazuje się m.in. posiadanych wierzycieli, majątek, źródło i wysokość przychodów oraz ponoszone utrzymania.
Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.
Podczas postępowania o upadłość konsumencką sąd weryfikuje przyczynę niewypłacalności. Zmianą w 2020 roku jest to, że o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może starać się także dłużnik, który z własnej winy lub na skutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub jej pogłębienia.
Nawet jeśli nie posiadasz majątku, możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Brak majątku przyspiesza proces postępowania upadłościowego, albowiem syndyk nie musi podejmować czynności zmierzających do jego spieniężenia.

Czas trwania tzw. bezmasowego postępowania upadłościowego wynosi średnio do 6 miesięcy do roku.
Upadłość konsumencka nie dotyczy długów alimentacyjnych, nie mogą one zostać umorzone w toku postępowania.
Mieszkanie co do zasady jest wciągane w skład masy upadłości i spieniężane przez syndyka. Przy czym w odróżnieniu od licytacji komorniczej, z jego sprzedaży zostanie Ci wydzielona kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, odpowiadająca równowartości czynszu za okres od 12 do 24 miesięcy.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zachowania nieruchomości. Niemniej uzależnione jest to już od indywidualnej sytuacji danego dłużnika.
Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł. Jeśli będziesz chciał korzystać z pomocy pełnomocnika, musisz uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Koszty samego postępowania wynoszą zazwyczaj od 5 do 10 tys. zł. Przy czym są one pokrywane ze środków zgromadzonych przez syndyka, a w przypadku ich braku pokrywane są przez Skarb Państwa. Ewentualnie ich spłata może zostać uwzględniona w ustalonym przez sąd planie spłaty wierzycieli.
Wycena usług prawniczych jest zależna od indywidualnej sytuacji, w jakiej znajduje się konsument. Najczęściej jest to koszt wynoszący kilka tysięcy złotych.