Skarga pauliańska

SKARGA PAULIAŃSKA

Skarga pauliańska umożliwia wierzycielom zakwestionowanie czynności prawnych dokonanych przez dłużnika, które w ich ocenie doprowadziły do uszczuplenia jego majątku, w stopniu uniemożliwiającym odzyskanie długu.

Dotyczy to wszystkich darowizn, czy też sprzedaży po zaniżonej wartości, jak i innych rozporządzeń majątkiem, które w ocenie wierzycieli mogły doprowadzić do ich pokrzywdzenia.

Po ogłoszeniu upadłości ze skargą pauliańską może wystąpić syndyk.

Uwzględnienie skargi pauliańskiej skutkuje nie tylko zajęciem danego składnika majątku przez syndyka i jego spieniężeniem, ale stanowi również podstawę do odmowy oddłużenia pomimo przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Dlatego też nigdy nie można lekceważyć wszczętego przez syndyka postępowania ze skargi pauliańskiej i należy podjąć wszelkie możliwe starania celem jej oddalenia przez sąd.

POMOGĘ CI W:

Więcej o upadłości konsumenckiej