Prowadzenie postępowania

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Reprezentuję klienta przed sądem upadłościowym i syndykiem w toku całego postępowania upadłościowego.

Kontrola czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym jest możliwa, mimo że syndyk, przy wykonywaniu swoich obowiązków zasadniczo nie podlega ani upadłemu, ani wierzycielom. Jednakże w razie nienależytego wykonywania obowiązków lub nadużywania swoich uprawnień istnieje możliwość złożenia skargi na czynności syndyka.

Również w przypadku powstania sporu co do składu masy upadłości oraz dokonywanych przez syndyka potrąceń z otrzymywanego przez upadłego wynagrodzenia można wystąpić o jego rozstrzygnięcie przez sąd upadłościowy.

Ponadto w toku postępowania upadłościowego może zaistnieć potrzeba obrony przed wnioskiem syndyka lub wierzycieli o sankcjonowanie umorzenia postępowania upadłościowego z uwagi na zatajenie majątku lub inne uchybienia ze strony upadłego.

Natomiast w przypadku przedłużającego się postępowania upadłościowego istnieje możliwość złożenia skargi na jego przewlekłość.

POMOGĘ W SPORZĄDZANIU PISM W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, M.IN.:

Więcej o upadłości konsumenckiej