Plan spłaty wierzycieli

PLAN SPŁATY WIERZYCIELI

Plan spłaty wierzycieli to najważniejszy dokument w całym postępowaniu upadłościowym. Określa on bowiem warunki Twojego oddłużenia. Dlatego bardzo istotne jest podjęcie właściwych działań na etapie jego ustalania, tak aby był on dla Ciebie możliwie najkorzystniejszy.

Ponadto w razie istotnej zmiany Twojej sytuacji uniemożliwiającej wykonywanie ustalonego już planu spłaty wierzycieli, istnieje możliwość wystąpienia do sądu o jego zmianę, a nawet uchylenie z umorzeniem pozostałych zobowiązań.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli obciąża Cię obowiązek zdawania sądowi sprawozdania z jego wykonywania. Niedotrzymanie tego obowiązku może skutkować uchyleniem planu spłaty wierzycieli bez oddłużenia.

POMOGĘ W:

Więcej o upadłości konsumenckiej