Co z umowami zawartymi przed upadłością? Upadłość konsumencka, a umowa przedwstępna

Nie jest tajemnicą, że osoba przechodząca przez proces upadłości nie może zawierać zbyt wielu nowych umów konsumenckich. Jej majątkiem dysponuje bowiem syndyk, którego zadaniem jest upłynnienie masy upadłościowej. Co jednak z umowami zawartymi przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej? Czytaj dalej, bo w poniższym artykule odpowiadamy na najbardziej palące pytania!

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna to ustalenia, które są swoistym zobowiązaniem stron do zawarcia w przyszłości głównej umowy, na przykład kupna-sprzedaży czy też najmu. Charakterystyczną jej cechą, jest to, że określone zostają w niej konkretne warunki, które najprawdopodobniej będą obowiązywały po podpisaniu faktycznego dokumentu. Należą do nich na przykład cena najmu, czy opis kupowanego przedmiotu. W praktyce umowa przedwstępna jest często stosowana podczas handlu nieruchomościami, gdzie kupujący i sprzedający zobowiązują się do przeprowadzenia transakcji na określonych warunkach. Warto zaznaczyć, że umowa przedwstępna może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, jednak dla lepszego potwierdzenia i ze względu na wymogi prawne w niektórych przypadkach, wymagana jest forma pisemna. W sytuacji upadłości konsumenckiej umowy przedwstępne często bywają dokładnie analizowane przez syndyka, ponieważ ich realizacja może wpłynąć na stan majątkowy dłużnika, a więc i na samo postępowanie upadłościowe.

Co z umowami konsumenckimi po ogłoszeniu upadłości?

Zasadniczo, umowy zawarte przed upadłością pozostają w mocy, jednak ich realizacja może być bardzo ograniczona i utrudniona przez postępowanie upadłościowe. Syndyk, zarządzający majątkiem osoby upadłej, ma prawo dokonać przeglądu wszystkich zawartych umów i zdecydować, które z nich będą kontynuowane, a które rozwiązane. Decyzja ta zależy od tego, czy dana umowa jest korzystna dla masy upadłościowej i wierzycieli. W przypadku umów przedwstępnych, istnieje ryzyko, że nie zostaną one zrealizowane, jeśli ich wykonanie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową upadłego lub masy upadłościowej. Warto pamiętać, że organ wykonujący postanowienia sądu powinien działać w najlepszym interesie upadłego, a w przeciwnym wypadku możliwa jest kontrola działań syndyka. Prawo daje bowiem możliwość zachowania ustaleń, na które przystały strony, jeśli nie wpływają one negatywnie na proces oddłużania.

Czy umowa przedwstępna jest ważna po upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka nie unieważnia automatycznie umów przedwstępnych zawartych przed jej ogłoszeniem. Jednakże realizacja takiej umowy może zostać bardzo utrudniona. Syndyk upadłościowy, który przejmuje zarządzanie nad majątkiem dłużnika, ma obowiązek ocenić wszystkie istniejące zobowiązania i umowy, w tym umowy przedwstępne, pod kątem ich wpływu na masę upadłościową. Jeśli realizacja umowy przedwstępnej nie zagraża procesowi upadłościowemu, syndyk nie musi jej zrywać. W przeciwnym razie może dojść do rozwiązania lub renegocjacji warunków.

Jeśli podpisałeś umowę przedwstępną, ale szykujesz się także, do upadłości konsumenckiej pamiętaj, że ustalenia nie muszą zostać przerwane. Niestety, jeśli syndyk podejmie decyzję o tym, że warunki zawarte w dokumentach będą miały negatywny wpływ na proces oddłużania, umowa może zostać zerwana.