Czym jest zgłoszenie wierzytelności? Jak przebiega zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Każdy wierzyciel, któremu zależy na odzyskaniu należności, musi zgłosić swoje wierzytelności. Czym jest ten wniosek i jak przebiega zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? O tym wszystkim poniżej!

Czym jest zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym to proces, który odnosi się do osobistych wierzycieli dłużnika. Zgodnie z prawem upadłościowym, wierzyciel chcący być częścią postępowania upadłościowego musi, w wyznaczonym przez sąd terminie, zgłosić wierzytelności do syndyka, poprzez system teleinformatyczny, który obsługuje dane postępowanie sądowe.

Ponadto prawo do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym mają również ci wierzyciele, których wierzytelność zabezpieczona jest:

 • hipoteką,
 • hipoteką morską,
 • zastawem,
 • wpisem w księdze wieczystej,
 • wpisem w rejestrze okręgowym,
 • zastawem skarbowym,
 • zastawem rejestrowym.

Co ważne, jeśli wierzyciel sam nie zgłosi takich wierzytelności, wówczas zostaną one umieszczone z urzędu na liście wierzytelności. Z urzędu na takiej liście umieszczane są również te przysługujące ZUS oraz KRUS, a także wierzytelności wynikające ze stosunku pracy.

Jak wypełnić zgłoszenie wierzytelności?

Wierzyciel zgłasza wierzytelność do syndyka za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości w terminie, który został określony przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, jednak najczęściej jest to 30 dni od obwieszczenia takiej upadłości. Ważne jest, by móc przedstawić dowody potwierdzające zasadność wierzytelności i jej zgłoszenia. A mogą to być dokumenty potwierdzające jej powstanie i wskazujące na wysokość należności, takie jak rachunki, faktury VAT oraz umowy.

Wypełniając wzór zgłoszenia wierzytelności, należy również pamiętać o podaniu takich informacji jak:

 • dane identyfikujące wierzyciela — imię, nazwisko, adres, nr PESEL, NIP lub KRS,
 • konkretne określenie wierzytelności, wartość niepieniężnej wierzytelności i należności uboczne,
 • określenie kategorii danej wierzytelności,
 • aktualny status sprawy i zaznaczenie toczącego się postępowania, o ile ono występuje, jak postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub polubowne,
 • nr rachunku bankowego wierzyciela, w przypadku, jeśli posiada on taki rachunek.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Jeśli zgłoszenie wierzytelności nastąpi po terminie, należy spodziewać się trudności w związku z zaspokojeniem wierzytelności. Należy zaznaczyć, że sama czynność może być skuteczna, jednak fundusze masy upadłościowej mogą zostać rozdysponowane, co wiązać się może z brakiem możliwości zaspokojenia potrzeb wierzyciela. Ponadto zgłoszenie wierzytelności po terminie związane jest z pokryciem kosztów, które z tego spóźnienia wynikają, jak opłaty za sporządzenie oraz obwieszczenie listy wierzytelności uzupełniającej. Zasady te obowiązują nawet w sytuacji, kiedy opóźnienie nie wynikało z bezpośredniej winy wierzyciela.

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest niezwykle ważnym krokiem dla wierzycieli, którzy chcą odzyskać swoje należności. Mamy nadzieję, że dzisiejszym artykułem rozwialiśmy wszelkie wątpliwości związane z tym tematem.