Upadłość konsumencka a depresja i inne choroby

Zadłużenie, które ciągle rośnie, wizyty windykatorów czy zajęcia komornicze wzbudzają ogromny stres u zadłużonego, jak i członków jego rodziny. Sytuacje te mogą przełożyć się na gorsze samopoczucie, a nawet na rozwój czy pogłębienie chorób psychicznych. W takiej sytuacji rodzi się pytanie, czy osoba chorująca na depresję może starać się o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka a depresja

Niewypłacalność jest podstawowym czynnikiem, który wpływa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Bardzo ważne są jednak wszystkie okoliczności, które doprowadziły upadłego do zadłużenia. Sąd rozpatrując sytuację dłużnika, bierze pod uwagę również okoliczności, które doprowadziły do tej sytuacji, jego stan zdrowia i wszystkie prywatne kwestie, które według sądu mogą mieć kluczowe znaczenie w sprawie.

Osoba chorująca powinna więc wskazać we wniosku informacje o chorobie, najlepiej dołączyć na dowód dokumentację medyczną. Jest to niezwykle ważne z uwagi na fakt, iż choroba, wnioskującego o upadłość konsumencką może przyczynić się do korzystniejszej oceny sytuacji przed sąd. Historie ludzi, którzy przeszli upadłość konsumencką, pokazują, że walka z przewlekłymi chorobami, w tym psychicznymi, może być czynnikiem usprawiedliwiającym niewypłacalność dłużnika.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej z powodu choroby

Rozwój choroby może przyczyniać się do braku możliwości regulowania swoich zobowiązań z uwagi na jej symptomy, do których zaliczyć można wycofanie, problemy z codziennym funkcjonowaniem czy apatię. Osoby chorujące na depresję często nie są w stanie sprostać wymaganiom dnia codziennego, dlatego też zdecydowanie może ona przyczyniać się do narastania niespłaconych zobowiązań.

Ponadto choroba bardzo często ogranicza lub wręcz wyklucza możliwość uzyskania jakiegokolwiek przychodu, co w konsekwencji może opóźniać płatności zobowiązań, a ostatecznie doprowadzić do spirali zadłużenia, z której ciężko jest wyjść. Dodatkowo depresję dłużnika należy rozpatrywać jako czynnik całkowicie od niego niezależny, dlatego też sądy często rozpatrują celowość doprowadzenia do zadłużenia przez pryzmat chorób. A o czym pamiętać i co przy upadłości konsumenckiej sprawdza sąd? Koniecznie należy przedłożyć całą dokumentację medyczną danego przypadku, tak by sąd mógł wziąć chorobę pod rozwagę.

Inne choroby a upadłość konsumencka

Choroby lub wypadki to częste czynniki, które mają bezpośredni wpływ na powstanie zadłużenia i mogą pojawić się bez względu na wiek czy sytuację materialną danego człowieka. W wielu przypadkach całkowicie uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia i nie pozostają bez wpływu na możliwości finansowe ubiegającego się o upadłość konsumencką. Warto więc wiedzieć, że jeśli trwałe problemy zdrowotne doprowadziły do zadłużenia, którego osoba nie jest w stanie spłacić, dla sądu jest to często przesłanka wystarczająca do ogłoszenia upadłości. Co ważne, historia choroby musi zostać udokumentowana, tak by nie wzbudzała żadnych wątpliwości.

Warto również zaznaczyć, że jedną z konsekwencji upadłości konsumenckiej również może być rozwój choroby jak depresja lub inna psychiczna. Jest to związane ze stresem, który podczas tego procesu jest na bardzo wysokim poziomie. Niejednokrotnie osoby ubiegające się o status upadłego, nabawiają się zaburzeń psychicznych, depresji czy nerwicy, ponieważ proces ten kosztuje sporo wysiłku. Może on również nasilić występujące już dolegliwości.