Upadłość konsumencka a skarga pauliańska

Upadłość konsumencka w domyśle ma chronić wierzycieli, z tego powodu powstała też skarga pauliańska. Czym ona jest i jak odnosi się do procesu upadłości konsumenckiej, wyjaśnimy w dzisiejszym artykule.

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga Pauliańska jest opisana w Kodeksie cywilnym, w Art.527 przeczytamy, że we wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli upadły działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Pomoc prawnika przy negocjacjach z wierzycielami może okazać się nieoceniona, możliwe, że adwokat uchroni osobę zadłużoną przed skargą pauliańską.

Zdarzają się sytuacje, w których dłużnicy celowo wyzbywają się swojego majątku, przepisują go osobom bliskim, w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.

Kto może skorzystać ze skargi pauliańskiej?

Ze skargi pauliańskiej, korzystają wierzyciele, którzy mają podstawy przypuszczać, że upadły pozbywa się majątku w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.

Wierzyciel ma wtedy prawo powołać się na skargę pauliańską, by sąd te działania uznał za bezskuteczne. Żeby złożyć zażalenie, należy spełniać kilka warunków:

  • osoba trzecia czerpie korzyści majątkowe z przypisanych dóbr przez dłużnika,
  • osoba trzecia wie, że trasat przepisał majątek w celu uniknięcia egzekucji komorniczej,
  • zadłużony świadomie ukrywał części swojego majątku,
  • dłużnik ma udowodnioną wierzytelność pieniężną względem wierzyciela.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, ze skargą pauliańską może wystąpić tylko syndyk, który sprawuje kontrolę nad majątkiem dłużnika, w tej sytuacji syndyk staje się reprezentantem wierzycieli, dba o ich prawa.

Skarga pauliańska a upadłość konsumencka

Jeśli sąd uzna wniosek syndyka o skardze pauliańskiej za stosowny, to wszelkie czynności, które miały na celu uchronić majątek dłużnika, uznawane są za czynności bezskuteczne względem masy upadłości. Warto zlecić prawnikowi kontrolę czynności syndyka, by mieć pewność, że jego działania są w pełni słuszne. Majątek ponownie trafia do masy upadłości i podlega likwidacji w postępowaniu upadłościowym.

Warto zwrócić uwagę, że wierzytelność musi być zaskarżalna, to znaczy, że na zażalenie można powołać tylko ten majątek, który jest możliwy do wyegzekwowania w drodze postępowania sądowego, co w praktyce oznacza, że przedawnione roszczenia, czy zakłady nie obejmują tego precedensu. Kontynuując myśl, że wierzytelność musi być pieniężna, wierzyciel nie może składać roszczenia o odszkodowania za wady nieruchomości, do tego korzysta się z ius ad rem.

Kiedy skarga pauliańska nie działa?

Żeby móc zgłosić skargę pauliańską, należy spełnić wyżej wymienione wymagania. Ponadto warto zaznaczyć, że z tego precedensu nie można skorzystać, jeśli od czynności prawnej, która chce się uznać za bezskuteczną (czynności “ukrywania” majątku) minęło więcej niż 5 lat. Po tym czasie, prawo do skargi pauliańskiej nie przysługuje wierzycielom.

Ponadto prawo upadłościowe mówi, że nie można uznać czynności za bezskutecznych, jeśli od dnia ogłoszenia upadłości minęły dwa lata.

Jak się bronić przed skargą pauliańską?

Przed skargą pauliańską można się bronić, jednak trudno powiedzieć, czy jest to skuteczne, z pewnością przyda się pomoc doświadczonego prawnika. Osoba upadła może próbować udowodnić, że wcale nie działała na niekorzyść wierzyciela. Osoba trzecia natomiast może upierać się, że nie wiedziała o złych zamiarach dłużnika. Trudno jednak przewidzieć, czy owe zeznania wystarczą, by uchronić się przed zarzutem.