Czy upadłość konsumencka obejmuje alimenty? Jakie długi obejmuje upadłość konsumencka?

Proces upadłości konsumenckiej może unieważnić wiele długów w szczególnych sytuacjach. Jak wygląda sprawa z obowiązkiem alimentacyjnym? Czy bankructwo pozwala na unieważnienie alimentów, czy mogą one zostać zmniejszone?

Czy upadłość konsumencka obejmuje alimenty?

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jej późniejsze uzyskanie pozwala dłużnikowi zapanować nad długami. Sąd może ustalić harmonogram spłat lub całkowicie umorzyć długi, jeśli osoba zadłużona jest trwale niezdolna do wykonywania pracy, a co za tym idzie – płatności w celu spłaty wierzycieli. Sąd może w takiej sytuacji umorzyć długi, ale jednak nie wszystkie. Art. 491 [21] Prawa upadłościowego jasno określa, które zobowiązania nie podlegają unieważnieniu, na liście znajdują się m.in. świadczenia alimentacyjne. Wchodzą one w specjalną kategorię długów, należą do pierwszej kategorii spłaty. Co znaczy, że powinny zostać opłacone jako jedne z pierwszych.

Jakie zobowiązania nie ulegają umorzeniu?

W Art. 491 [21]. Prawa upadłościowego znajdziemy listę, świadczeń, które nie mogą ulec umorzeniu, są to:

  • długi alimentacyjne,
  • zobowiązania wynikające z renty,
  • kary grzywny,
  • zobowiązanie do naprawy szkody wynikającej z przestępstwa,
  • zobowiązania, których dłużnik specjalnie nie ujawnił,
  • długi powstałe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Jakie długi obejmuje upadłość konsumencka?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej mogą zostać umorzone długi, które powstały przed ogłoszeniem bankructwa. Do długów, które mogą ulec unieważnieniu, zaliczamy: nieopłacone rachunki za media, kredyty, nieregulowane podatki, nieopłacone składki ZUS, czy długi zaciągnięte u osób prywatnych.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej muszę płacić alimenty?

Pomimo trwającego postępowania, dłużnik nadal musi opłacać alimenty, są one wypłacane przez syndyka z masy upadłości, ponieważ to on przejmuje kontrolę nad majątkiem na czas trwania postępowania. Warto jednak kontrolować czynności syndyka, czy rzetelnie zarządza naszym majątkiem. Dłużnik nie może opłacać alimentów w wysokości większej niż minimalna pensja za pracę, a ta w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Maksymalna kwota jest też ochroną dla pozostałych wierzycieli przed zawyżaniem wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Upadły może złożyć wniosek o zmianę orzecznictwa w sprawie alimentacyjnej, może także żądać pomniejszenia kwoty alimentów, jeśli jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Prawnik, który działa w interesie klienta, może prowadzić negocjacje z wierzycielami w sprawie spłat. Dłużnik po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może złożyć niosek o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Działa to także w drugą stronę, po ogłoszeniu upadłości, osoba uprawniona do alimentów bądź pełnomocnik ma prawo do starania się o podwyższenie wysokości alimentów.

Upadłość konsumencka a zaległe alimenty

Niezapłacone świadczenia alimentacyjne mogą zostać uwzględnione na liście wierzytelności. Wierzyciel bądź pełnomocnik sam powinien zgłosić do sądu, jaką kwotę dłużnik jest winien, dopiero po zgłoszeniu zaległe alimenty zostaną uwzględnione na liście długów do spłaty. W pierwszej kolejności spłacane są jednak bieżące alimenty, zaległe mogą znajdować się trochę dalej w harmonogramie spłaty zobowiązań.